STATUT EKOLOŠKE UDRUGE “EKO-KARAŠICA”

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02) Osnivačka Skupština Ekološke udruge „EKO-KARAŠICA“ donijela je na sjednici održanoj 25. srpnja 2011. godine

S T A T U T EKOLOŠKE UDRUGE “EKO-KARAŠICA”

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja o nazivu, sjedištu, obilježjima, zastupanju, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima i načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge i druga pitanja značajna za rad Ekološke udruge “EKO-KARAŠICA” (u daljnjem tekstu:Udruga).

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: Ekološka udruga “EKO-KARAŠICA”

Skraćeni naziv Udruge je: “EKO-KARAŠICA”

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
Udruga “EKO-KARAŠICA” je neprofitna pravna osoba koja se registrira pri Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Službi za opću upravu Ispostava Valpovo.

Članak 4.
Sjedište Udruge je u Belišću, Kralja Tomislava 206. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.
Članak 5.
Udruga može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština.

Podružnice nemaju pravnu osobnost i njihov rad se uređuje Pravilnikom o podružnicama.

II. OBILJEŽJA UDRUGE
Članak 6.
Udruga ima svoj znak i pečat.

Obilježjima iz stavka 1. ovoga članka predstavlja se udruga i izražava se pripadnost udruzi.

Znak udruge “EKO-KARAŠICA” je: simbol rijeke iznad kojeg su dva lista zelene boje na kojima je ispisano naziv na jednom EKO, a na drugom KARAŠICA.

Udruga “EKO-KARAŠICA” ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, a uz obod je ispisan puni naziv Udruge. U sredini pečata je znak.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik/ca Upravnog odbora te drugi članovi/ce Udruge koje Upravni odbor za to ovlasti.

Članak 7.
Udruga ” EKO-KARAŠICA” može se udruživati u savez ili zajednice udruga, te učlaniti u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor.

Članak 8.
Udrugu ” EKO-KARAŠICA” zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

III. CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 9.
Udruga „ EKO-KARAŠICA“ osnovana je sa sljedećim ciljevima:
– očuvanje prirode i zaštita čovjekova okoliša kao temeljnih vrijednosti društva,
– jačanje uloge javnosti u očuvanju prirode i zaštite čovjekova okoliša,
– razvijanje odgovornosti i anganžmana građana po pitanju zaštite okoliša,
– povećanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora energije, te unaprjeđenje korištenja svih resursa primjenom odrednica održivog razvoja
– poticanje na razvoj ekološke poljoprivrede.

Članak 10.
Djelatnosti Udruge “EKO-KARAŠICA” su:
– jačanje uloge javnosti u zaštiti prirode i okoliša putem održavanja javnih tribina i otvorenih okruglih stolova.
– izvještavanje javnosti o stanju okoliša putem pravodobnih i vjerodostojnih informacija o ekološkim problemima.
– izrada i provedba studija, programa i projekata vezanih uz zaštitu i očuvanje prirode i okoliša
– edukacija javnosti putem održavanja predavanja, seminara, radionica, izložbi, priredbi, tečajeva, projekcija audio i video materijala i sportskih aktivnosti (hodanje, trčanje, biciklizam i sl.) u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode, zaštite okoliša i održivog razvoja,
– izdavanje biltena, brošura, letaka, plakata i drugog promidžbenog materijala vezanog uz zaštitu prirode i okoliša,
– pračenje nepovoljnih utjecaja na okoliš i poticanje na njihovo uklanjanje,
– poticanje gospodarstvenih djelatnosti na principu održivog razvoja,
– promicanje i popularizacija zdravih načina življenja i kvalitete življenja, te izrada projekata za poboljšanje kvalitete življenja
– suradnja s organizacijama i ustanovama civilnog društva, nevladinim udrugama te ostalim udrugama i organizacijama u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge,
– suradnja s obrazovnim institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite prirode i okoliša.
– suradnja s gradskim, županijskim i državnim institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša
– ostali pogodni oblici djelovanja kao i djelatnosti kojima se stječe prihod, a u skladu s posebnim propisima u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 11.
Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaća odredbe ovog Statuta.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika/ice.

Član Udruge može postati stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba), pod uvjetom iz stavka 1. ovog članka.

Stranac ili predstavnik strane pravne osobe koja je član Udruge mogu biti članovi/ce tijela Udruge.
Članak 12.
Članstvo u Udruzi može biti:
a) aktivno.
b) podržavajuće.
c) počasno.

Članstvo u Udruzi stječe se upisom u registar članova koji vodi tajnik udruge.

Članak 13.
Aktivnim članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba koja usmenom ili pismenom izjavom iskaže interes da aktivno sudjeluje u radu Udruge.
Upravni odbor Udruge donosi odluku o prijemu u aktivno članstvo. Upravni odbor Udruge ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom.
Članak 14.
Aktivni članovi/ce Udruge imaju prava i dužnosti:
– aktivno sudjelovati u radu Udruge
– odlučivati na Skupštinama Udruge.
– biti informirani o radu Udruge.
– birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.
– poštovati odluke tijela Udruge.
– poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge.
– čuvati i širiti ugled Udruge.
– plaćati redovito godišnju članarinu.
Članak 15.
Podržavajućim članom Udruge može postati svaka osoba koja podržava ciljeve i načela rada Udruge, a nije u mogućnosti aktivno se uključiti u rad Udruge. Podržavajući članovi/ce mogu sudjelovati u pojedinim aktivnostima i djelatnostima Udruge.

Članak 16.
Podržavajući članovi/ce imaju prava i dužnosti:
– biti informirani o radu Udruge
– sudjelovati na Skupštinama Udruge u svojstvu promatrača bez prava odlučivanja
– poštovati odluke tijela Udruge
– poštovati odredbe Statuta i drugih akata Udruge.
– čuvati i širiti ugled Udruge
– plaćati redovito godišnju članarinu

Članak 17.
Počasnim članom može postati osoba koja doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge svojim osobnim radom i zalaganjem ili materijalno.

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge. Skupština imenuje počasne članove/ice.

Počasni članovi/ce ne mogu birati niti biti birani u tijela Udruge. Mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja. Počasni članovi/ce ne plaćaju članarinu.

Članak 18.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– istupanjem
– brisanjem
– isključenjem iz članstva.

Član/ice istupa iz Udruge na osnovi pismene ili usmene obavijesti Upravnom odboru Udruge.

Brisanje iz članstva može uslijediti u slučaju neredovitog plaćanja članarine, što Upravni odbor potvrđuje svojom odlukom.

Člana se može isključiti iz članstva u udruzi ako krši odredbe Statuta, ako svojim ponašanjem narušava ugled udruge, ili namjerno prouzroči materijalnu ili nematerijalnu štetu Udruzi, trećim osobama ili organizacijama.
Odluku o isključenju iz prethodnog stavka ovoga članka donosi Upravni odbor na prijedlog bilo kojeg tijela Udruge ili 1/3 aktivnih članova. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana od primitka odluke, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

V. TIJELA UPRAVLJANJA
Članak 19.
Članovi/ce Udruge upravljaju Udrugom neposredno ili preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Članak 20.
Tijela upravljanja Udruge jesu:
1. Skupština
2. Predsjednik
3. Dopredsjednik
4. Tajnik
5. Upravni odbor
6. Nadzorni odbor

Skupština
Članak 21.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi/ce Udruge.
Članak 22.
Skupština je nadležna i obavlja slijedeće poslove:
– odlučuje o žalbama protiv odluka upravnog odbora o odbijanju zahtjeva za učlanjenje ili odluke o isključenju iz članstva udruge
– donosi Statut, njegove izmjene i dopune, Poslovnik o radu Skupštine kao i druge Pravilnike i opće akte Udruge
– bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika udruge,
– bira i razrješava članove/ice Upravnog i Nadzornog odbora
– utvrđuje i odlučuje o programskim i financijskim dokumentima Udruge i usvaja izvješća o njihovom ostvarenju
– odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge
– razmatra i izjašnjava se o izvještajima o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora
– odlučuje o visini godišnje članarine
– imenuje počasne članove udruge
– donosi odluke u vezi s radom Udruge, a koje nisu ovim Statutom stavljene u nadležnost nekog tijela Udruge
– odlučuju o prestanku rada udruge
– odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom

Članak 23.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupštinu saziva predsjednik udruge na vlastitu inicijativu ili Upravni odbor.

Predsjednik udruge ili Upravni odbor obvezni su sazvati Skupštinu u roku od 15 dana od dana predlaganja ukoliko najmanje 1/3 svih aktivnih članova Udruge predloži zasjedanje Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji/ice su obvezni/e predložiti dnevni red sjednice. Ukoliko predsjednik udruge ili Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sjednicu mogu sazvati predlagači/ce.

O sazivanju Skupštine obavještavaju se članovi/ce javnim objavljivanjem poziva za Skupštinu ili putem elektroničkih medija (e-mail) najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine.
U odluci o sazivanju sjednice Skupštine određuje se dnevni red sjednice te dan, mjesec i mjesto održavanja sjednice.
Članak 24.
Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina aktivnih članova Udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih aktivnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom određena druga potrebna većina.

Izjašnjavanje na Skupštini je javno.
Članak 25.
Skupštini predsjedava Predsjednik udruge, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik ili tajnik udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika udruge, Skupština će na početku zasjedanja javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati radu Skupštine.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge koju vodi tajnik.

Predsjednik
Članak 26.
Predsjednika udruge bira Skupština na mandat od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Predsjednik udruge je po svom položaju predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik udruge ima sljedeća prava i dužnosti:
– zastupa udrugu,
– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom,
– brine o izvršenju usvojenih programa i planova te zajedno sa članovima Upravnog odbora provodi odluke Skupštine,
– informira javnost o radu udruge.

Dopredsjednik
Članak 27.
Dopredsjednika udruge bira Skupština na mandat od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Dopredsjednik udruge ima sljedeća prava i dužnosti:
– zastupa udrugu,
– brine o izvršenju usvojenih programa i planova zajedno sa članovima Upravnog odbora te provodi odluke Skupštine.

Tajnik
Članak 28.
Tajnika udruge bira Skupština na mandat od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Tajnik udruge ima sljedeća prava i dužnosti:
– zastupa udrugu,
– pomaže predsjedniku u sazivanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora, pripremi materijala prema utvrđenom dnevnom redu kao i dostavu poziva,
– vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Nadzornog odbora,
– vodi urudžbeni zapisnik i arhivu Udruge,
– obavlja i druge administrativno – tehničke poslove potrebne za redovan rad Udruge.

Upravni odbor
Članak 29.
Upravni odbor bira Skupština neposrednim glasovanjem na temelju predloženog Programa rada na vrijeme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge.

Upravni odbor broji devet članova, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge po svojoj funkciji i šest članova/ica.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovora za svoj rad Skupštini.

Članak 30.
Članu Upravnog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine,
– na osobni zahtjev.

Član Upravnog odbora može se razriješiti prije isteka mandata ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Programom rada ili svojim radom šteti ugledu Udruge.
Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove/ice Upravnog odbora, Skupština bira nove članove/ice Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Odluku o razrješenju donosi Skupština, na prijedlog najmanje 1/3 aktivnih članova Udruge.

U slučaju prestanka članstva na osobni zahtjev, Upravni odbor može donijeti odluku o popunjavanju praznog mjesta u Upravnom odboru imenovanjem nekog drugog člana udruge u Upravni odbor kojeg potvrđuje Skupština udruge na svojoj prvoj sljedećoj sjednici na vrijeme do isteka mandata u čiji je sastav biran.
Članak 31.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika/ice Upravnog odbora zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik udruge.

Mandat dopredsjednika i tajnika traje četiri godine.

Članak 32.
Upravni odbor donosi i radi na osnovu Programa rada.

Upravni odbor je nadležan i obavlja slijedeće poslove:
– priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, Pravilnika i drugih općih akata koje donosi Skupština
– priprema i saziva sjednice skupštine te utvrđuje godišnji program rada i financijski plan, izvještaj o radu i financijskom poslovanju te podnosi iste Skupštini na usvajanje
– izvršava odluke Skupštine
– odučuje o načinu korištenja pečata i znaka udruge,
– priprema potrebi, a radi operativnosti, te kvalitetnijeg djelatnosti Udruge, osniva stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (komisije, savjete, radne skupine i sl.)
utvrđuju njegov sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela,
– donosi odluku o brisanju ili isključenju osobe iz članstva udruge
– skrbi o imovinsko – pravnim i financijskim pitanjima Udruge
– donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja
– odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 33.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u četiri mjeseca. Na sjednice Upravnog odbora obavezno se poziva predsjednik Nadzornog odbora udruge.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora na vlastitu inicijativu ili na prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.
Članak 34.
Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Na sjednice Upravnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi članovi/ce udruge.

Nadzorni odbor
Članak 35.
Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge te se brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.
Nadzorni odbor ima tri člana/ice koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Član/ice Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Članak 36.
Sva tijela Udruge “EKO-KARAŠICA” dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini Udruge o svom radu. U izvješću Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu o provedbi odredbi Statuta i radu Udruge i daje svoju ocjenu materijalno-financijskog poslovanja Udruge.
Članak 37.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sjednice Nadzornog odbora saziva bilo koji član Nadzornog odbora.

Članak 38.
Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuju svi članovi/ice Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

Članak 39.
Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razriješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbama ovog Statuta.

VI. JAVNOST RADA
Članak 40.
Djelovanje Udruge je javno. Javnost rada Udruge ostvaruje se putem sredstava javnog priopćavanja i službene web-stranice Udruge.

Članovi/ce se o radu Udruge izvješćuju elektroničkim medijima (e-mail), pisanim materijalima te putem sjednica Skupštine.
Članak 41.
O dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci koji su utvrđeni kao poslovna tajna ili se tiču osobnih podataka članova Udruge.

VII. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA

Članak 42.
Djelatnosti Udruge financiraju se:
– sredstvima od članarine i doprinosa,
-namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva,
– prihodima od darova, donacija, priloga, nasljedstva i slično,
– obavljanja drugih djelatnosti sukladno zakonu i Statutu.

Članak 43.
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi/ce imaju pravo na naknadu.

O visini naknade troškova odlučuje Upravni odbor.

Članak 44.
O obavljanju stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćnih poslova odluku donosi Upravni odbor.

Članak 45.
Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava.

Imovina Udruge služi za ostvarivanje njezinih programskih ciljeva i uredno poslovanje Udruge.

O korištenju sredstava udruge odlučuje Upravni odbor.

Članak 46.
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Sredstva Udruge raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu koji donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Članak 47.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 48.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca tekuće godine.

VIII. PRESTANAK RADA UDRUGE “EKO-KARAŠICA”

Članak 49.
Udruga prestaje postojati u slučajevima propisanim zakonom.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.
Članak 50.
U slučaju prestanka rada Udruge njezina imovina pripast će fizičkoj ili pravnoj osobi koju svojom odlukom odredi Skupština udruge na prijedlog Upravnog odbora.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.
Statut udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave.
Članak 52.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja Rješenja o upisu u registar udruga.

Članak 53.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjednik Upravnog odbora.
P r e d s j e d n i k

Dinko Župan